O nama

Informacioni sistem Univerziteta Crne Gore je definisan kao informacioni sistem koji se jedinstveno realizuje za cio Univerzitet, i čija je organizacija prilagođena savremenoj koncepciji informacionih sistema koja treba da obezbijedi jedinstven razvoj i odrzavanje sistema.

Centar informacionog sistema je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore od zajedničkog interesa za Univerzitet Crne Gore i njegove članice.

Centar Informacionog sistema je osnovan odlukom Senata Univerziteta Crne Gore 21.juna 1996.godine.


CENTAR INFORMACIONOG SISTEMA (CIS)

Adresa: Cetinjska br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: 020 414 282
Fax: 020 414 283
Ziro račun: 510-8305-54 CKB
PIB: 02016702
PDV: 30/31-03951-6
E-mail: cis@ac.me
Web: www.cis.ac.me; www.cis.ucg.ac.me

Djelatnost | Zaposleni